lord ganesha
Home        Ganesha PanchaRatnam 

lord ganesha

 

Lord Ganesha Mantra - 108 names of Lord Ganesha - "Vinayakar thunai "

Om Gam Ganapathaye Namaha

“SavaVignaharam Devam SarvaKaryaphalapradham
Sarvasiddhi pradhataram Vandeham Gaananayakam“


Om Vinayakaya Namaha
Om Vighnarajaya Namaha
Om Gauripatraya Namaha
Om Ganesvaraya Namaha
Om Skandagrajaya Namaha

Om Avyayaya Namaha
Om Putaya Namaha
Om Dakshaya Namaha
Om Adhyakshaya Namaha
Om Dvijapriyaya Namaha

Om Agnigarbhachide Namaha
Om Indrasripradaya Namaha
Om Vanipradaya Namaha
Om Avyayaya Namaha
Om Sarvasiddhipradaya Namaha

Om Sarvatanayaya Namaha
Om Sarvaripriyaya Namaha
Om Sarvatmakaya Namaha
Om Srushtikatre Namaha
Om Devaya Namaha
Om Anekarchitaya Namaha

Om Sivaya Namaha
Om Suddhaya Namaha
Om Buddhipriyaya Namaha
Om Santaya Namaha
Om Brahmacharine Naamaha

Om Gajananaya Namaha
Om Dvaimatreyaya Namaha
Om Munistutyaya Namaha
Om Bhaktavighnavinasanaya Namaha
Om Ekadantaya Namaha

Om Chaturbahave Namaha
Om Chaturaya Namaha
Om Saktisamyutaya Namaha
Om Lambodaraya Namaha
Om Surpakarnaya Namaha

Om Haraye Namaha
Om Brahmaviduttamaya Namaha
Om Kalaya Namaha
Om Grahapataye Namaha
Om Kamine Namaha

Om Somasuryagnilochanaya Namaha
Om Pasankusadharaya Namaha
Om Chandaya Namaha
Om Gunatitaya Namaha
Om Niranjanaya Namaha

Om Akalmashaya Namaha
Om Svayamsiddhaya Namaha
Om Siddharchitapadambujaya Namaha
Om Bijapuraphalasaktaya Namaha
Om Varadaya Namaha


Om Sasvataya Namaha
Om Krutine Namaha
Om Dvijapriyaya Namaha
Om Vitabhayaya Namaha
Om Gadine Namaha


Om Chakrine Namaha
Om Ikshuchapadhrite Namaha
Om Sridaya Namaha
Om Ajaya Namaha
Om Utpalakaraya Namaha

Om Sripataye Namaha
Om Stutiharshitaya Namaha
Om Kuladribhettre Namaha
Om Jatilaya Namaha
Om Kalikalmashanasanaya Namaha

Om Chandrachudamanaye Namaha
Om Kantaya Namaha
Om Papaharine Namaha
Om Samahitaya Namaha
Om Asritaya Namaha

Om Srikaraya Namaha
Om Saumyaya Namaha
Om Bhaktavanchitadayakaya Namaha
Om Santaya Namaha
Om Kaivalyasukhadaya Namaha
Om Sachidanandavigrahaya Namaha

Om Jnanine Namaha
Om Dayayutaya Namaha
Om Dantaya Namaha
Om Brahmadveshavivarjitaya Namaha

Om Pramattadaityabhayadaya Namaha
Om Srikanthaya Namaha
Om Vibhudesvaraya Namaha
Om Ramarchitaya Namaha
Om Vidhaye Namaha

Om Nagarajayajnopavitavate Namaha
Om Sthulakanthaya Namaha
Om Svayamkartre Namaha
Om Samaghoshapriyaya Namaha
Om Parasmai Namaha


Om Sthulatundaya Namaha
Om Agranye Namaha
Om Dhiraya Namaha
Om Vagisaya Namaha
Om Siddhidayakaya Namaha

Om Durvabilvapriyaya Namaha
Om Avyaktamurtaye Namaha
Om Adbhutamurtimate Namaha
Om Sailendratanujotsanga Khelanotsukamanasaya Namaha
Om Svalavanyasudhasarajita Manmathavigrahaya Namaha

Om Samastajagadadharaya Namaha
Om Mayine Namaha
Om Mushikavahanaya Namaha
Om Hrushtaya Namaha
Om Tushtaya Namaha

Om Prasannatmane Namaha
Om Sarvassiddhipradayakaya Namaha

“Ithi Sri Vigneshwara Astothara Satharamavali hi”


Lord Ganesha Bless you and your family with peace and prosperity.

Sri Sai Ganesha ki jai !!! Go back to main page ..............................................Sai Ram....

 
           
 

All contents and Photos Copyright protected.

StarSai Divine Network -Shirdi Saibaba temple www.starsai.com is our Main Saibaba temple of humanity website, StarSai.net - Sai blessings for Marriage , Lord Ganesha , Lord Dattatreya , Lord Surya ,

Goddess Mahalakshmi , Goddess Saraswathi , Hanuman Chalisa , Shirdi Hotels , Shird Sai Light ,

Shirdi Sai heals , Shirdi Sai Chanting , MarriagePooja.com